Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI – ARCHIWUMPUSZCZANSKIE.PL

 1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z serwisu internetowego działającego pod adresem https://archiwumpuszczanskie.pl (dalej jako: „Serwis”) przetwarzane są przez Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” z siedzibą w Janów 34, 05-088 Brochów, NIP: 8371821675 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”), a w szczególności osób fizycznych, które dokonują jednorazowej wizyty lub wielokrotnych wizyt w ramach Serwisu oraz osób zainteresowanych tematyką wysiedleń z Puszczy Kampinoskiej lub w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).
 3. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Usługodawcy, w szczególności imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej, przetwarzane są:

a. w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu, modyfikacji zakresu i zakończenia usług świadczonych drogą elektroniczną;

b. w celu rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji;

c. w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;

d. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń;

e. w celu wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

f. w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu;

g. w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych – również w celu przekazywania informacji o Usługodawcy, ofercie i promocjach.

 1. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Aby tego dokonać, powinien on skontaktować z Usługodawcą.
 4. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez jego zgody.
 5. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów lub adresy e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkownika i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu w celu ochrony danych.
 7. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą się jednak okazać niewystarczające, jeżeli Użytkownik nie zachowa zasad bezpieczeństwa.

POLITYKA COOKIES – ARCHIWUMPUSZCZANSKIE.PL

Serwis internetowy działający pod adresem https://archiwumpuszczanskie.pl (dalej jako: „Serwis”) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” z siedzibą w Janów 34, 05-088 Brochów, NIP: 8371821675.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu w dowolnym momencie mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu ich w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

REGULAMIN SERWISU – ARCHIWUMPUSZCZANSKIE.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://bluviolino.pl (dalej jako: „Serwis”) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem przez jego użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”).
 2. Usługodawcą Serwisu jest Stowarzyszenie „Konfraternia św. Rocha” z siedzibą w Janów 34, 05-088 Brochów, NIP: 8371821675 (dalej jako: „Usługodawca”).
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2 ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. zastosowanie nowoczesnych przeglądarek internetowych;

b. optymalizacja strony internetowej w rozdzielczości: 1280 × 800 pikseli.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

§ 3 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich ani praw i obowiązków Usługodawcy.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);

c. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich praw przysługujących Użytkownikom i Usługodawcy;

d. korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku – wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt 2 lit. a–c lub narusza postanowienie pkt 2 lit. d niniejszego paragrafu, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Serwisu).
 3. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu;

b. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;

c. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 1. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

§ 5 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

a. dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b. naruszy zasady bezpieczeństwa Serwisu określone w § 3 pkt 2;

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem usług w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykorzystywanych przez Usługodawcę plików cookies znajdują się na stronie internetowej Serwisu poświęconej Polityce plików cookies.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, fotografie, interaktywne aplikacje oraz materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Stowarzyszeniu „Konfraternia św. Rocha” z siedzibą w Janów 34, 05-088 Brochów, NIP: 8371821675.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Polityka prywatności
Cyfrowe Archiwum Puszczańskie Gminy Brochów © 2022

Realizacja: biały kos & w lepszą stronę